Sắp có gói tín dụng khoảng 20.000 tỷ đồng cho vay mua nhà thương mại

NHNNVN sẽ hỗ trợ tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khoảng 20 nghìn tỷ đồng.